داری پــــــدری مـیــکــنـیحــتـی بــرای مـخـالـفـیـنـتــــ

.

.
.
.

  اگـر درکــــــــــ کــنـند...