سلام بر آنهایی که از همه چیز گذشتند تا ما به هر چه میخواهیم برسیم.


سلام بر آنهایی که قامت راست کردند تا قامت ما خم نشود.


سلام بر آنهایی که به نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم.


سلام بر آنهایی که رفتند تا ما بمانیم.


سلام بر مردان خدا......