... ما را از خاندان کرم افریده اند

 .... یک موج از تلاطم افریده اند

 .... ما را فدا ئیان پسر های فاطمه
 
 ..... ما را فدائیان حرم افریده اند